Liceum

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Świętochłowicach

Prowadząc nabór na rok szkolny 2018/2019 szkoła bierze udział w rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom. Nabór Optivum: www.slaskie.edu.com.pl

(Dokumenty naboru)

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Klasa 1a – ogólna z grupą uniwersytecką z językiem chińskim

 • grupa uniwersytecka z dodatkowym językiem chiński pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego.
 • nauka języka chińskiego jako trzeciego, obowiązkowego języka obcego dla grupy uniwersyteckiej.
 • profil przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach: filologia angielska ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim, sinologia

 

Klasa 1b – psychologiczno-pedagogiczna z elementami ratownictwa medycznego

 • realizację programu autorskiego Podstawy psychologii i pedagogiki
 • udział w zajęciach, wykładach, warsztatach, badaniach, laboratoriach organizowanych we współpracy z:
  • Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Uniwersytetem SWPS w Katowicach (Dni z Psychologią, Dni z Psychokryminalistyką)
  • Wyższą Szkołą Zarządzania i Ochrony Pracy zajęcia w ramach koła psychologicznego (rozwijające umiejętności: kontaktów interpersonalnych, asertywności, odpowiedzialności)
 • realizację programu autorskiego Edukacja medyczno – ratownicza
 • udział w zajęciach, wykładach, warsztatach, badaniach, laboratoriach organizowanych we współpracy z:
  • Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach (Uniwersytet Licealisty,
  • Centrum Edukacji i Symulacji Medycznej)
  • Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach
  • Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  • Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Możliwość ukończenia profesjonalnego kursu pierwszej pomocy (certyfikat)

Profil przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach: psychologia, psychokryminalistyka, pedagogika, doradztwo zawodowe, coaching, politologia, socjologia, stomatologia, lekarski, farmacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, biotechnologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka, kosmetologia, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, weterynaria.

 

Klasa 1c – dwujęzyczna

 • nauka języka angielskiego w zwiększonym wymiarze 6 godzin tygodniowo przez trzy lata
 • w klasach drugiej i trzeciej dodatkowo rozszerzenie z języka angielskiego
 • nauka w języku angielskim następujących przedmiotów:
  • informatyka
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • wychowanie fizyczne

Profil przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunku filologia angielska.

Test kompetencji językowych
odbędzie 11 i 12 czerwca 2018r. (do wyboru) o godz.16.

 

Klasa 1d – sportowa o specjalności piłka siatkowa

 • 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry
 • udział w treningach organizowanych we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • udział w rozgrywkach ligowych Śląskiego Związku Piłki Siatkowej
 • udział w letnich obozach siatkarskich
 • atrakcyjne wyjazdy, wycieczki, spływy kajakowe, rajdy górskie, biegi i rajdy na orientację
 • udział w wolontariatach na imprezach sportowych

Test sprawnościowy
odbędzie się 5 czerwca 2018r, o godz. 16

We wszystkich oddziałach ustalono następujące przedmioty punktowane:

 1. język polski;
 2. matematyka;
 3. język angielski;
 4. najwyższa ocena spośród przedmiotów: geografia, historia, wos.

 

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych,
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 • mnoży się przez 0,2.

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych
wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Maksymalna ilość punktów – 200 pkt

Zasady przeliczania na punkty:

 • wyników egzaminu gimnazjalnego,
 • ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia i wolontariat,
 • zasady przeliczania na punkty ocen osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

Szczegółowo określa 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2017 r. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkól ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca
2018 r.

Od 13 lipca 2018 r. do 17 lipca 2018 r.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, dotyczącymi: szkoły sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadgimnazjalnej z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałami mi dz arodowymi.

Od 18 maja 2018 r. do 4 czerwca
2018 r.

Od 13 lipca 2018 r. do 17 lipca 2018 r.

3.

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej , o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Od 5 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

Do 18 lipca 2018 r.

4.

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. Ic ustawy o systemie oświaty.

Od 5 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

Do 18 lipca 2018 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.

 

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty).

art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzayqce ustawę Prawo oświatowe –

Przewodniczqcy komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczqcego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Do 5 lipca 2018 r.

Do 9 sierpnia 2018 r.

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się
o przyjęcie do klasy pierwszej liceum.