Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na stronie internetowej!

Dbając o prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetowa, informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi z siedzibą w Świętochłowicach przy ulicy Licealnej 1.

Dane Kontaktowe:

– e-mail: lo1swiet@gmail.com

– numer telefonu: (32) 2452 797

– adres do korespondencji: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Licealna 1, 41-600 Świętochłowice.

Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator:

 • Przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • Zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.
 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, którym jest Tobiasz Brachaczek, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl oraz telefonicznie 32 438 68 06.  

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu https://lo1-kochanowski.pl w zakresie niezbędnym do:

 1. A) REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Państwa dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań oświatowych.

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi związanych z prowadzeniem działalności oświatowej, realizacją zadań statutowych, prowadzeniem rekrutacji kandydatów, organizacji pracy placówki, sporządzaniem dokumentacji nauczania, prowadzenia postępowania administracyjnego.
 • podstawną prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa oświatowego i administracyjnego, takie jak, np. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 czerwca 1974r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz akty wykonawcze (Art. 6 pkt 1 lit. c RODO; Art. 6 ust. 1 lit. e RODO; Art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości uczęszczania do placówki.
 1. B) REALIZACJA UMÓW

Państwa dane są przetwarzane w związku z realizacją zawartych umów.

 • w celu zawarcia i realizacji zawartych umów, realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń.
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do:
 • zawarcia i realizacji zawartych umów (Art. 6 pkt. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego, np. dokonania rozliczeń (Art. 6 pkt. 1 lit. c RODO);
 • podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 1. C) PROWADZENIE KORESPONDENCJI

Odpowiedź na otrzymaną za pomocą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej korespondencję. Administrator przetwarza  wykorzystany adres email, jak i inne podane dane w celu ułatwienia komunikacji (imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres email):

 • w celu prowadzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
 • podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest obowiązek prawny ciążący na administratora (Art. 6 pkt. 1 lit. c RODO),
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości informowania Państwa o naszych aktywnościach, organizowanych wydarzeniach, czy podjęcia kontaktu.
 1. D) MONITORING WIZYJNY

Administrator prowadzi monitoring wizyjny rejestrując wizerunek osób przebywających w obszarze objętym monitoringiem:

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia,
 • podstawną prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 108a ustawy Prawo oświatowe,
 • dane są przechowywane w rejestratorze przez okres maksymalnie do 14 dni, po tym czasie są automatycznie nadpisywane,
 • przebywanie w obszarze objętym monitoringiem (budynek szkoły, teren wokół szkoły) wiąże się z zarejestrowaniem Państwa wizerunku .
 1. E) SERWIS INTERNETOWY, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator prowadzi stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych, przetwarzając dane, które Państwo nam udostępniają:

 • w celu informowania o naszej aktywności, promowania działalności placówki, organizowanych wydarzeń, w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości),
 • podstawną prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest promowanie działalności naszej placówki, tworzenie społeczności z nami związanej oraz prowadzenie komunikacji,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości informowania Państwa o naszych aktywnościach, organizowanych wydarzeniach, czy podjęcia kontaktu.
 1. F) WIZERUNEK

Administrator publikuje wizerunek (zdjęcia) na  stronie internetowej oraz profilu społecznościowym:

 • w celu promowania działalności placówki oraz organizowanych wydarzeń,
 • podstawną prawną przetwarzania tych danych są:
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest promowanie działalności naszej placówki poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej placówki oraz profilu społecznościowym.
 • zgody w przypadku publikowania wizerunku nie stanowiącego szczegółu większej całości;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie udzielenia zgody będzie brak możliwości publikowania wizerunku nie stanowiącego szczegółu większej całości na stronach internetowych i profilu społecznościowym prowadzonym przez administratora.
 1. G) STATYSTYKI, OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ STRONY INTERNETOWEJ

Administrator może prowadzić statystyki, analizy, badania satysfakcji użytkowników.

 • w celu optymalizacji działań i dostosowania naszego serwisu do potrzeb użytkowników.
 • podstawną prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest promowanie działalności edukacyjnej poprzez zapewnianie najwyższej jakości funkcjonowania strony internetowej oraz zgoda na przetwarzanie danych w przypadku wykorzystywania marketingowych plików cookies.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości optymalizacji i dostosowania do Państwa potrzeb.
 1. H) REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
 • Prowadzimy procesy rekrutacyjne osób starających się o zatrudnienie w naszej placówce, przetwarzając dane, które Państwo nam udostępnią:
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji osób starających się o zatrudnienie w naszej placówce
 • podstawną prawną przetwarzania tych danych jest:
 • obowiązek prawny wynikający z art. 221 Kodeksu pracy lub/i Karty nauczyciela (Art. 6 pkt. 1 lit. c RODO),
 • działania zmierzające do zawarcia umowy o pracę na dalszych etapach rekrutacji (Art. 6 pkt. 1 lit. b RODO)
 • zgoda osoby starającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych przekraczających zakres wskazany w przepisach prawa (Art. 6 pkt. 1 lit. a, Art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

Zgoda może zostać wyrażona w formie pisemnego oświadczenia lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające (np. przesłanie CV).

 • podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją będzie brak możliwości zatrudnienia; natomiast podanie danych przekraczających zakres wskazany przepisami prawa jest dobrowolne.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od celu przetwarzania:

 • Dane osobowe zebrane w celu realizacji zadań oświatowych, spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi będą przetwarzane do momentu realizacji celu przetwarzania, po tym czasie mogą być archiwizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Dane osobowe zebrane w celu realizacji umowy i prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danej umowy, a po tym czasie będą archiwizowane do momentu przedawnienia roszczeń oraz ustania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Ustalając okres przechowywania administrator archiwizuje dane zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym), Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, Instrukcji kancelaryjnej. 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,
 • Prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • Prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do sprzeciwu, co oznacza, że mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.
 • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku wystąpienia przez Państwa z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień mogą Państwo złożyć:

e-mailowo poprzez wysłanie wiadomości na adres: lo1swiet@gmail.com

Odpowiedź będzie udzielona e-mailowo w ciągu 14 dni.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

 1. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na rzecz Administratora. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych są zobowiązane do zachowania ich poufności.

Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

 • podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. organ prowadzący – Miasto Świętochłowice – Miejski Zarząd Oświaty, Kuratorium Oświaty, MEN, System Informacji Oświatowej),
 • podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, księgowe, pomoc prawną – MZO, IT, kurierskie, bankowe, itp.),

Administrator nie udostępnia, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Wyjątek mogą stanowić działania związane z wykorzystywaniem przez Administratora narzędzi służących do promowania własnej działalności w mediach społecznościowych.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 1. PLIKI COOKIES
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, tworzenia statystyk, marketingu i remarketingu, dopasowania wyświetlanych materiałów w sieciach reklamowych (np. Google) na podstawie profilu użytkownika.
 • Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 • Administrator może wykorzystywać Cookies do prowadzenia analiz na potrzeby anonimowych statystyk w celu optymalizacji działania serwisu internetowego.
 • Administrator wykorzystuje zewnętrzne Cookies w celu popularyzowania własnego serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook. Administrator zewnętrznych Cookies Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności proponujemy bezpośredni kontakt z dostawcą usług bądź zapoznanie się z polityką prywatności:

FACEBOOK https:/www.facebook.com/about/privacy

GOOGLE https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. LOGI SERWERA
 • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagało tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub będzie to podyktowane rozwojem serwisu. Aktualny tekst polityki zawszę będzie znajdować się w serwisie.

Ostatniej aktualizacji Polityki dokonano 27 kwietnia 2020r.